Μετάβαση στο περιεχόμενο
μετάφραση
μενού
Παιχνίδι και μαθηματικά: F35 vs S400

Πρόβλημα


Αρχικά, ανακοινώνεται στους μαθητές ότι θα εργαστούν σε ομάδες και θα παίξουν το παιχνίδι F35 vs S400 σε περιβάλλον geogebra. Οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη διατεταγμένων ομάδων (η κάθε ομάδα αποτελείται από δύο, τρείς, τέσσερις κ.λπ. μαθητές ανάλογα με τα άτομα του τμήματος και τη διαθέσιμη ώρα διδασκαλίας). Κατόπιν, η πρώτη ομάδα κάθε ζεύγους επιλέγει είτε το αεροπλάνο (F 35)  είτε το αντιαεροπορικό μετακινούμενο πυραυλικό σύστημα (S 400), αφήνοντας στην άλλη ομάδα του ζεύγους την δεύτερη από τις επιλογές. Έπειτα, η κάθε ομάδα του κάθε ζεύγους τροποποιεί με βάση τους δρομείς που υπάρχουν στο κάτω μέρος τις δικές της παραμέτρους  του παιχνιδιού, ανάλογα με την επιλογή που έγινε. Όταν όλα τα παραπάνω διευθετηθούν σωστά, με εντολή του διδάσκοντα ένας μαθητής της πρώτης ομάδας του κάθε ζεύγους πατά το κουμπί της έναρξης και ξεκινά το παιχνίδι. Δύο μαθητές από την κάθε ομάδα του κάθε ζεύγους καταγράφουν ο ένας τις καταρρίψεις του αεροσκάφους και ο άλλος την καταστροφή του αντιαεροπορικού μετακινούμενου συστήματος σε διάστημα δύο λεπτών, χρόνο που κρατά ο διδάσκων. Εδώ, να σημειωθεί ότι κατάρριψη ή καταστροφή του αεροσκάφους ή του αντιαεροπορικού μετριέται μόνο αν υπάρξει το σημάδι της έκρηξης. Στο τέλος του χρόνου ο διδάσκων ζητά από τις ομάδες του κάθε ζεύγους να ελέγξουν αν συμφωνούν στα αποτελέσματα του ζεύγους. Σε περίπτωση διαφωνίας επεμβαίνει ο διδάσκων και λύνει τη διαφορά. Κατόπιν, ο διδάσκων ζητά να πληροφορηθεί από ποια ομάδα έγιναν οι περισσότερες καταρρίψεις του αεροσκάφους και από ποια ομάδα έγιναν οι περισσότερες καταστροφές του αντιαεροπορικού συστήματος. Ο μεγαλύτερος από τους δύο αυτούς αριθμούς αναδεικνύει τον νικητή όσον αφορά το αεροσκάφος και το αντιαεροπορικό σύστημα και κατ' επέκταση και την ομάδα που νίκησε.


Διδακτική προσέγγιση


Με τις προσομοιώσεις η αρχική περιέργεια μετατρέπεται σε κίνητρο, που με τη σειρά του ενεργοποιεί ευκολότερα τους μαθητές μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Σε μια προσομοίωση υπάρχουν κρυμμένα μαθηματικά τα οποία ο μαθητής ανακαλύπτει με κατάλληλες δραστηριότητες (μετρήσεις, συγκρίσεις, πινακοποιήσεις, γραφήματα κ.λπ.) πάνω στο επίπεδο  προσομοίωσης. Στη συγκεκριμένη προσομοίωση τα μαθηματικά που μπορούν να αναδυθούν είναι: τριγωνομετρικές συναρτήσεις, παραβολές, ρυθμοί μεταβολής, ακρότατα, σύστημα συντεταγμένων, απόσταση, απόλυτο κ.λπ. Από τον διδάσκοντα κυρίως εξαρτάται η διατύπωση των νέων προβλημάτων παίρνοντας αφόρμηση από τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και την επικαιρότητα. Αρχικά, όταν τίθεται το πρόβλημα, ζητά από τους μαθητές του να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και να αναπτύξουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για την λύση του. Δεν τους περιορίζει στον τρόπο σκέψης που ακολουθούν, ούτε τους ζητά να λύσουν με συγκεκριμένη μέθοδο το πρόβλημα. Όλες οι ιδέες έρχονται στην τάξη και ζητούν επιβεβαίωση ή απόρριψη. Επίσης, τους περνά την νοοτροπία ότι η αναμενόμενη λύση θα μπορούσε να μην είναι μοναδική, αφού είναι προφανές ότι στην πορεία προς τη λύση είναι δυνατόν να υπάρξουν σωστές προσωπικές επιλογές που όλες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σωστή λύση. Τελικά, ο στόχος του διδάσκοντα θα πρέπει να είναι το άνοιγμα του πνευματικού ορίζοντα των μαθητών του μέσω των μαθηματικών.

Επιστροφή στην κορυφή

μενού
Επιστροφή στο περιεχόμενο